Phòng Phát triển phần mềm của PHAROS được thành lập với mục tiêu trước mắt đáp ứng nhu cầu nội bộ của công ty xuất bản cũng như mục tiêu dài hạn phát triển các giải pháp phần mềm cho khách hàng theo nhu cầu cụ thể cho từng doanh nghiệp và tổ chức. Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng với Nền tảng đào tạo giáo viên (cho Đại học Quốc gia Hà Nội), Hệ thống quản lý xuất bản (cho Công ty VEPIC), Hệ thống quản lý doanh nghiệp, v.v.

Pharos-Outsourcing-Portfolio-201812-ilovepdf-compressed