Bằng việc áp dụng và tối ưu Sách giáo khoa điện tử làm sản phẩm cốt lõi, PHAROS cung cấp nhiều sản phẩm và giải pháp cho hỗ trợ người học. Chiến lược của PHAROS là hợp tác chặt chẽ với các Tác giả chính thức của Sách giáo khoa để xây dựng một Ngân hàng Câu hỏi Online chất lượng đứng đầu. Sử dụng Ngân hàng Câu hỏi Online này là YẾU TỐ THEN CHỐT cho sinh viên và giáo viên để cá nhân hóa Lộ trình học tập và phát triển Năng lực tự học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *